හිරු මධ්‍යාහ්න 11.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය – Hiru TV NEWS 11:55 AM Live | 2023-03-15හිරු මධ්‍යාහ්න 11.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය – Hiru TV NEWS 11:55 AM Live | 2023-03-15
Web: www.hirunews.lk
#HiruNews #HiruNews1155AM #HiruAfterNoonNews #HiruTV #LKA #FacebookLive #Live #FBLive #SriLanka #HiruTVDigital#Hirunews

#HiruSinhalaNews #HiruEnglishNews #LKA #Srilanka #TruthAtAllCosts

Hiru News Sri Lanka’s Number One News Portal |
ලංකාවේ අංක 01 ප්‍රවෘත්ති පැත්ත ගියත් ඇත්ත කියන හිරු
Subscribe to Hiru News: https://bit.ly/3D1lNhm
Watch latest videos: https://bit.ly/3xEaISd

Follow Us On
» Hiru News – Sinhala
FACEBOOK: https://www.facebook.com/hirunews
TWITTER: https://twitter.com/hirunews
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/hirunews/

» Hiru News – English
FACEBOOK: https://www.facebook.com/hirunewsenglish
TWITTER: https://twitter.com/HiruNewsEnglish
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/hirunewseng/

source

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *